Menu

COMPUTHERM 091 PDF

0 Comments

esteun . sau scadeautomat. temperatura. din. incdpere,. in Termostat Computherm Manual UtilizareDocuments. Search: Computherm in our database for free. Click to go to view Computherm search result. Search: computherm tip in our database for free. Click to go to view computherm tip search result.

Author: Mojind Dubar
Country: Ecuador
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 2 March 2016
Pages: 45
PDF File Size: 2.63 Mb
ePub File Size: 17.37 Mb
ISBN: 950-2-54003-593-2
Downloads: 46744
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Marisar

Salus Thermo 091 User Manual

If you open the door, you. Six of them are preset.

If it is located where air 0911 cannot reach. Extra Ecclesia Nulla Salus Documents. It is a typical single-pole, double throw SPDT contact. The setting of comfort tempera. To set the clock to current time e.

Introduceti diblurile gi ingurubali gurubul din stanga, astfel incdt acesta sa aibd un joc de 3 mm.

Manual Cronotermostat SALUS

Cu ajutorul butornului ,OK’readuceli termostatul la regimul normal. Pull up older posts To ensure proper operation, the thermostat should be installed at an inside wall.

These two temperatures are user changeable. Prin apdsarea butornului regimului de temperaturd ,soare”, ,lund” controlati sau modificati temperatura. Wiring terminals are at the back of the thermostat. Salus programmable thermostat instruction manual 10 pages. It will set the whole.

  ISHIDA CCW MANUAL PDF

Answer questions, earn points and help others Answer questions. To set day, press d.

Eliberati butonul imediat dupd ce pe display apare valoarea solicitatd. The Knight Level 3 Expert Answers. Fix 901 thermostat by. Temperatura comfortabilS sau de economie astfel2.

Intervalul de setare este de la 5 p6nd la 30 “C. Well I am once again surprised at computhdrm difficult Program 0 is a special program. Daca in acelagi timp doriti sa modificati pentru o perioadd de 5 ore setarea de la temperatura comfrotabild la cea de economie, apdsati 9i mentineti apdsat timp de 2 secunde butonul ,lund”.

Saya Xerox CDX menunjukkan kesalahan: AspectPe partea dreaptd a termostatului, sub carcasa mobild, se afld butoanele gi trei comutatoare DIP Pentru setarea programelor termostatului, impingenti pa ial carcasa prinz6nd-o de marginea zimlalit inferioard 9i superioard; in cazul schimbarii bateriilor indepdrlali complet carcasa.

The graphite residue of a pencil. Apdsali gi menlineti apdsat timp de comutherm secunde butonul ,soare” sau ,lund” – se afigeazd intervalul de timp in care trebuie pdstrat regimul selectat.

Marvin Level 3 Expert Answers. Got it, continue to print. Cronotermostat Cs rb Carte Tehnica Documents. Apare intervalul de timp pentrupdstrare. If you need help or. Recomandim ca instalarea sd o execute un lucrdtor calificat. Any help much appreciated! Cu ajutorul butornului ,Temp. Nu amplasatitermostatul in apropierea surselor de cdldurd de exemplu televizoare, radiatoare, frigidere gi de exemplu nici in apropierea ugilor, unde ar fi supus vibraliilor.

  DECODIFICAREA DESTINULUI PDF

Salus University “Salutations” Newsletter Documents. Amplasarea termostatului poate compuutherm influenleze marcant funclionarea acestuia. The location of the thermostat can. 01

Schema functionare

In the hold period the temperature will not be cokputherm by the program. Press OK to clear override. Amplasali termostatul intr-un loc potrivit, cel mai bine pe un zid inierior, in locul unde aerul circula liber. The large multi-data liquid crystal display allows you to operate the. It can automatically adjust the. Press OK to return to normal operation mode. Contactul este desenat pentru intrarea deconenctatd. Catalogo premi Fidelity Salus Documents. Cu ajutorul butonului ,OK’ revenili la regimul normal de funclionare.

Program 4 sets the whole day to comfort temperature.