Menu

HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

0 Comments

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Mikagore Musho
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 19 July 2017
Pages: 114
PDF File Size: 19.99 Mb
ePub File Size: 16.38 Mb
ISBN: 604-3-23396-646-3
Downloads: 38580
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrasar

Omdat uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer vrij vergoed of verstrekt kunnen worden, moet de werkgever overigens wel aannemelijk maken dat de bonnen slechts worden gebruikt voor de aanschaf van met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer.

Dat wil zeggen dat het moet gaan om zaken die bij uitstek bij het woon-werkverkeer op de fiets van pas komen; er moet zowel een causaal verband aanwezig zijn met de fiets, als met het woon-werkverkeer.

Als een fiets ter beschikking wordt gesteld begint dat tijdvak op het moment van de eerste terbeschikkingstelling van de fiets. Als de werkgever niet aannemelijk kan maken dat de bonnen worden gebruikt voor met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer, dan mag de werkgever de zgn. Elk aantal kilometers moet van geval tot geval aannemelijk worden gemaakt.

Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Daarvan is in ieder geval sprake bij een reisafstand van minimaal 15 km enkele reis als de werknemer meer dan de helft van het aantal dagen per week naar het werk fietst.

Antwoord Een werkgever kan een ter beschikking gestelde of verstrekte fiets als loonkosten aanmerken voor de kostprijs, na vermindering met de eventuele eigen bijdrage van een werknemer. Dat is niet aannemelijk als de werkgever voor het volledige traject een NS- of OV-jaarkaart verstrekt; de fietsregeling kan dan niet worden toegepast.

Antwoord Ongeacht of de werkgever een fiets verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, mag hij voor minder dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer een vergoeding geven voor of voorzien in ander vervoer dan vervoer per fiets.

  HALSEY ROYDEN REAL ANALYSIS PDF

Wanneer komt deze werknemer opnieuw in aanmerking voor een onbelaste vergoeding voor een fiets volgens de fietsregeling? In dat geval is wel de eindheffing mogelijk zoals aangegeven in punt Antwoord Nee, voor de fietsregeling is de uitwerking in beide gevallen gelijk. Afschrijving winstsfeer – kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt?

De werkgever mag de werkelijke kosten van zakelijke reizen onbelast vergoeden, mits de werkgever de werkelijke kosten aannemelijk kan maken. Dit betekent dat de fietsregeling meebrengt dat de werknemer in beginsel het kalenderjaar en de twee volgende kalenderjaren de fiets voor het woon-werkverkeer gebruikt, dat wil zeggen loonheffignen tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt zie ook de vragen 1, 10 en 13 van dit fietsbesluit.

Ja, loonheffinyen werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt. Hieronder worden de faciliteiten eerst in algemene zin beschreven faciliteiten in kort bestek. De fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling overeen, waarbij de werknemer hanbdoek verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer.

Kan een vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen per fietskilometer? Bij een aangeschafte gebruikte fiets, bedraagt de waarde in het economische verkeer in de regel de aanschafprijs. Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk?

Vraag Bij een ter beschikking gestelde fiets is de catalogusprijs van belang. De punten 3, 5, 8, 9 en 24 zijn nieuw toegevoegd; de punten 2, loonheffingej, 12, 18, 22, 30, 31, 33, 36 en 37 zijn o. Kan hij dit bedrag in een keer op de winst in mindering brengen? Zakelijke reizen zijn reizen die de werknemer loonheffijgen het kader van de dienstbetrekking maakt en die niet tot het regelmatig woon-werkverkeer behoren.

  EL SUEO DE HIERRO NORMAN SPINRAD PDF

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Dit betekent tevens dat het rentevoordeel alleen onbelast is als de werknemer de fiets voldoende gebruikt voor het woon-werkverkeer zie vraag 1. Voor dergelijke producten geldt daarom een zwaardere bewijslast; de inspecteur kan dit niet zonder meer op voorhand beoordelen.

De vraag is dan of ze voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de fietsregeling. Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat loonhefflngen werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer. De wijzigingen houden o. Een gangbare fietsverzekering kan de volgende dekkingen ter zake van de fiets omvatten: Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets van de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt.

De eigen bijdrage voor een duurdere verstrekte fiets komt in mindering op de bijtelling, met dien verstande dat de bijtelling niet verder wordt verlaagd dan tot nihil.

Vraag De werkgever wil cadeaubonnen verstrekken voor met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld een VVV-bon of een cadeaubon die in fietsspeciaalzaken te besteden is.

De terbeschikkingstelling leidt niet tot een bijtelling. Kan de werkgever ook uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? Inleiding Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren gelden bepaalde fiscale faciliteiten.

Daarbij geldt het volgende.

Op grond van de fietsregeling kan een werkgever aan een werknemer een voor het woon-werkverkeer te gebruiken fiets hierna kortweg: Bij de bepaling van het aantal dagen geldt dat 0,5 en minder naar beneden wordt afgerond op hele dagen en meer dan 0,5 naar boven.